Duomenų apsauga

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainės www.ydosdorybes.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams.


ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra bet kokia Ydos Dorybės apie Jus renkama/saugoma informacija, kuri gali būti panaudota, pavyzdžiui, Jūsų asmens tapatybei nustatyti, suteikti Jums paslaugas ir pan., bei yra saugoma elektroniniu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus Ydos Dorybės renka/saugo dėl Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs apie save pateikiate per interneto svetainę www.ydosdorybes.lt arba norėdami su mumis susisiekti per nurodytus kontaktinius duomenis, kad mes Jums, kaip klientui, suteiktume paslaugas:


DUOMENŲ TVARKYMAS

Paslaugų suteikimo fiziniams asmenims tikslu tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

- Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos Nr., asmens kodas, tiekėjų bei pirkėjų rekvizitai, kiti su paslaugų teikimu susiję asmens duomenys (sąrašas nėra baigtinis).

Paslaugų suteikimo juridiniams asmenims tikslu tvarkomi šie klientų (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenys:

- Kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., kita);

Bendradarbiavimo/partneriavimo tikslu tvarkomi šie partnerių/išorinių paslaugų teikėjų (jų atstovų) asmens duomenys:

- Vardas, pavardė, telefono numeris, miestas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, (sąrašas nėra baigtinis).

Lankytojui prisijungus ar apsilankius interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Interneto svetaine pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.


TEISĖTO DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

 • Sutartis (paslaugų teikimo/bendradarbiavimo/kita);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (vykdomos veiklos teisės aktų reikalavimų vykdymas, apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutikimas (pvz., dalyvaujant darbuotojų atrankoje, vykdant tiesioginę rinkodarą ir t.t.).

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jums tapus mūsų klientu ir asmens duomenų rinkimo metu neišreiškus nesutikimo arba davus atskirą sutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais.

Ydos Dorybės nebetvarko (nebenaudoja) Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik Jūs paprieštaraujate duomenų tvarkymui šiuo tikslu.

Jūsų atsisakymas gauti reklaminius pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@ydosdorybes.lt

Tiesioginės rinkodaros tikslais Ydos Dorybės aktyviai naudoja Jūsų asmens duomenis tol, kol esate Ydos Dorybės klientas (jeigu neišreiškėte nesutikimo duomenų rinkimo metu) arba 3 metus nuo sutikimo davimo momento (jeigu davėte atskirą sutikimą), išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą. Sutikimas saugomas archyve 1 metus nuo sutikimo aktyvaus naudojimo termino pasibaigimo.


DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams ar kitiems gavėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti Jūsų asmens duomenis, kai:

informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais; asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises; informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui); informacija turi būti atskleista trečiąjai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas (mūsų Duomenų tvarkytojai). Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šios Privatumo politikos pakeitimus; informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui. Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiąjai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai mes Jus apie tai informuosime iš anksto ir užtikrinsime, kad duomenys būtų perduodami laikantis galiojančių teisės norminių aktų reikalavimų.


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


SKUNDAI

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@ydosdorybes.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (telefono Nr. +370 5271 2804, el. paštas: ada@ada.lt). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.


ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėje. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu info@ydosdorybes.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.